Препоруке за рад помоћног особља у условима COVID-19

 • Долазак помоћног особља на посао (теткице и домар) у 6:00.
 • Чишћење и дезинфекција свих коришћених простора у првој смени (4 учионице,зборница,канцеларије,трпезарија,кухиња,ходници,тоалети),бар два пута дневно (пре почетка наставе,између размене група А и Б, велики одмор,на крају смене.
 • Постављање 70 % алкохола на улазу у школу у присуству дежурног наставника.
 • Постављање течног сапуна и папирних убруса у тоалету.
 • Дезинфикују се кваке,клупе,ручке на прозорима,спортска опрема,трпезаријски сто,школски прибор, шестар,лењир, опрема у тоалетима, подови,зидиви,врата, wc шоље,славине,водокотлићи,лавабои и прекидачи за светло.
 • Рад уз обавезно ношење маски и рукавица.
 • Теткице испраћају ученика до тоалета у коме се налази онолико ученика колико је кабина.
 • Редовно проветравање просторија,отварање прозора,природна вентилација, обавезно за време сваког школског одмора и између смена.
 • Уколико је лепо време држати их стално отворене.

ИСХРАНА-сервирка

 • Оброке служити у трпезарији или у учионици.
 • Деца седе на удаљености од 1,5 метра или пожељно 2 метра.
 • Пре јела алкохолом обрисати све столове.
 • Сугерисати деци да пре јела оперу руке.
 • Сугерисати деци да нема дељења хране и простора међусобно.
 • Отпад одлагати у кесе за смеће (канте са педалом).
 • Пратити и свако јутро известити директора и секретара о стању хигијенских средстава и неопходној набавци и допуни недостајућих.

ДОМАР

 • Најмање једном дневно проверити уређаје за водоснабдевање,исправност санитација,хигијена.
 • Провера исправности славина,лавабоа,водокотлића,wc шоља,проходност wc шоља,присуство течног сапуна,воде или дезинфицијуса на месту за прање руку.
 • Отпад одлагати у кесе за смеће,везати и бацати у контејнер.
 • Обележити место за одлагање маски.
 • Више пута проверавати да ли су канте пуне,односити у контејнер и пратити испуњеност контејнера, како би се решио проблем отпада на дневном нивоу.

Друга смена почиње са радом у 14:00 и ради по истом принципу,истоветно као и прва смена.

Директор школе : Лела Јаковљевић

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *