Дечија недеља 5 -11. октобра 2020. године

У складу са Програмом активности Дечије недеље донетим на основу чл. 50-52, Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Службени гласник РС” бр. 113/17 и 50/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07 , 65/08, 16/11, 68/12- одлука УС, 72/12, 74/12- исправка – УС, 7/14-УС, 44/14 и 30/18- др. закон) од стране Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, организациони тим Дечије недеље израдио је

ИНСТРУКЦИЈУ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
која се одржава од 5. до 11. октобра 2020. године

Дечија недеља организује се, ове године, у знаку Године солидарности и сарадње коју је прогласила Влада Републике Србије у циљу подизања свести о важности континуираног ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње грађана Републике Србије.
Овогодишња Дечија недеља одржаће се под слоганом, чија инспирација су стихови из песме „Добар друг“ нашег великог песника, Јована Јовановића Змаја:

Подељена срећа, два пута је већа

У периоду трајања Дечије недеље, значајно место имаће деца којима је највише потребна солидарност: деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, деца са Косова и Метохије и из дијаспоре, деца без родитеља, деца припадници националних мањина, болесна деца. С тога је важно да ове категорије буду укључене у активности где год је то могуће.

И ове године Програм је конципиран да одговори традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на:

  • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
  • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;
  • презентацију до сада постигнутих резултата;
  • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
  • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој детета;
  • промоцију активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
  • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

Међутим, ове године Дечија недеља се одвија у новим, до сада непознатим условима насталим услед појаве вируса COVID-19. С тога овај програм садржи алтернативни сценарио односно предлог како реализовати активности у случају да је епидемиолошка ситуација неповољна и да су већа окупљања забрањена.

Свим локалним самоуправама биће достављен материјал за Дечију недељу који садржи: Програм Дечије недеље, мали и велики постер, доплатне маркице – налепнице за карте за превоз, културно – спортске манифестације и носаче звука.

У складу са Уредбом Владе о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања
”Дечије недеље” у 2020. години донетој 20.08.2020. године, службе дечије заштите општинске управе имају обавезу да достављене материјале дистрибуирају. Средства прикупљена на овај начин уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије број 840-716211843-56 – Средства прикупљена за време „Дечије недеље” у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – др. закон,
104/18, 14/19, 33/19 и 68/19).

Уредба је доступна на линку:

https://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/64/1/reg

Локалне самоуправе дужне су да одреде лице за контакт које ће бити надлежнo да на локалном нивоу прате и координирају спровођење програма Дечије недеље и да о томе известе хуманитарну организацију ”Дечје срце” по окончању Дечије недеље.

ПРОГРАМ

1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Отварање Дечије недеље потребно је организовати и на локалном нивоу као свечани догађај који организује градоначелник/председник скупштине општине. У склопу свечаног догађаја потребно је представити активности које ће се на локалном нивоу организовати у склопу Дечије недеље.

2. ДЕЦА И СПОРТ

2.1.1. Активност: Значај спорта се огледа не само у развоју физичке, већ и интелектуалне способности и здравља детета. Како би створили здраве животне навике, деци је потребно на адекватан и занимљив начин приближити значај спорта и физичке
активности за њихово правилно одрастање.

2.1.2. Активност на локалном нивоу: Потребно је у сарадњи са школама организовати спортски дан у оквиру кога деца могу да се друже са познатим спортистом – локалним или национално познатим. Уколико временски услови дозвољавају пожељно је спортски дан организовати напољу, уколико су временске прилике лоше спортски дан се може одржати и у великој сали. Циљ је да деца могу да се опробају у спорту којим се бави спортиста/и који су гости, да поразговарају са њима и поделе своје искуства.
Пожељно је, уколико Ваша општина има успешне параолимпијце укључити и њих у овај дан.

2.1.3. Учесници: Деца из основних и специјалних школа и успешни спортисти.

2.1.3 Дан и место: Уторак, 6. октобар 2020. године – у изабраном објекту за одржавање спортских активности.

2.1.4. У случају да је епидемиолошка ситуација неповољна и да су скупови забрањени, могуће је организовање онлине дружења са спортистима и посете спортиста школама где би разговарали са децом у мањим групама уз поштовање физичког растојања и ношења заштитних маски.

3. ДЕЦА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1.1. Активност: Како се целокупно човечанство протеклих деценија суочава са проблемом све веће угрожености животне средине потребно је да се као друштво успешније носимо са тим и од најранијег детињства неопходно је указивање на важност заштите животне средине.

3.1.2. Активност на локалном нивоу: Да би се развио и подигао ниво свести деце о проблемима заштите животне средине потребно је да одаберете локацију на којој ће деца из основних и средњих школа моћи да засаде дрво, о коме ће се бринути. У прилогу овог документа имате ”упутство за употребу визуала” у коме имате припремљену налепницу уколико желите да дрвећа које засадите овом приликом обележите. Саднице потребне за овај догађај обезбеђује локална самоуправа у складу са својим потребама и могућностима.

3.1.3. Учесници: Деца из основних и средњих школа и локална самоуправа.

3.1.3 Дан и место: Среда, 7. октобар 2020. године – одобрена локација за садњу дрвећа.

3.1.4 У случају неповољне епидемиолошке ситуације, с обзиром да се ова активност реализује на отвореном довољно је водити рачуна о броју учесника, физичкој дистанци и ношењу заштитних маски/визира.

4. ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ

4.1.1. Активност: Полазећи од чињенице да је савремено друштво, друштво знања које се стиче образовањем, то је његов значај за децу несагледив. Добро образовање има многоструке ефекте на приватни и друштвени живот и представља полазни основ за
каснији успешан развој. Подстичући заинтересованост деце за образовање подстичемо их да истражују, уче и стварају, истовремено изграђујући карактер и јачајући самопоуздање. Такође, образовање је важно јер јача критичко мишљење и
помаже у усвајању правих вредности.

4.1.2. Активност на локалном нивоу: Потребно је организовати посете музејима на територији општине или уметничким галеријама. Уколико општине нема музеј или галерију на својој територији могуће је организовати посету локалном позоришту и
разговор са глумцима, или организовати разговор са неким од локалних уметника (глумцима, писцима, сликарима).

4.1.2. Учесници: деца из основних школа.

4.1.3. Дан и место: четвртак 8. октобар 2020. године, одабране културне установе.

4.1.4. Приликом посете водити рачуна о препорученим епидемиолошким мерама заштите. Уколико културне установе буду затворене, могу се организовати онлине дружења са уметницима или у склопу неких од часова са децом гледати документарни филм о неком уметнику и потом дискутовати са ученицима о филму.


5. ДАН ПОСВЕЋЕН ИНКЛУЗИЈИ

5.1.1. Активност: Како су теме ове Дечије недеље сарадња и солидарност то ће овај дан бити посвећен инклузији. Инклузија подразумева укључивање детета у друштвени живот заједнице на свим нивоима. То значи да је први корак инклузије прихваћеност детета са тешкоћама у развоју унутар саме породице, практично већ по рођењу. Други корак је квалитетно место у друштву те породице као целине. Након овога следе образовање и процеси усвајања вештина за самостални живот и рад у заједници. Инклузија је као појам још увек релативно млад у Србији и школама широм Србије, али оно што морамо схватити као друштво, јесте да је инклузија право, а не проблем.

5.1.2. На локалном нивоу потребно је организовати радионице и дружења деце са посебним потребама са њиховим вршњацима. На радионицама деца могу цртати заједно, играти друштвене игре прилагођене њиховом узрасту. На тај начин ће деца приликом посете својим цртежима, натписима и порукама помоћи у креативном изразу особама са сметњама, дајући им прилику да презентују своје ангажовање широј заједници.

5.1.3. Учесници: деца из основних школа.

5.1.4. Дан и место: петак, 9. октобар 2020. године – локација према одабиру организатора.

5.1.5. У случају неповољне епидемиолошке ситуације, уместо предвиђених активности, планирано је одржавање онлине догађаја „Деца питају“ – мали репортери. Деца би имала прилику да путем видео линка разговарају са особама са сметњама у развоју који су ангажовани у кафеу „Звуци срца“ и Удружења слепих и слабовидих о различитим темама, попут:
• Како изгледа један њихов дан
• Ко их је научио и како су научили неке вештине, занате
• Чиме се баве, како изгледа њихов радни дан
• На који начин стварају производе у радном центру
• На које начине деца могу да им помогну у креативним стварању.

6 КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШИ САСТАВ НА ТЕМУ:
„ЗАШТО ВОЛИМ СРБИЈУ?“

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШИ САСТАВ НА ТЕМУ: ЗАШТО ВОЛИМ СРБИЈУ? ПОСЕТА ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И РАЗГОВОР СА НАЈВИШИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА

6.1.1. Активност: У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја објављен је Конкурс за најлепши састав на тему: „Зашто волим Србију?“

Конкурс је доступан на сајту:
https://decjesrce.rs/site/index.php/cyr/

6.1.2. Позив за учешће на конкурсу послат свим школама у Републици Србији, српским школама у АП КиМ и културно-образовним представништвима Срба у дијаспори.Победници конкурса посетиће седишта највиших државних институција где ће
имати прилику да се ближе упознају са значајем и функцијом најважнијих тела наше државе. Кроз разговор са високим званичницима деца ће развијати свест о томе да могу и треба да учествују у доношењу одлука које их се тичу, што је један од главних циљева Дечије недеље.

6.1.3. Активност на локалном нивоу: Локала самоуправа дужна је да информацију о литерарном конкурсу проследи школама на својој територији и да вест о конкурсу објави на својој интернет страници

6.1.4. Учесници: победници конкурса и представници највиших државних институција

6.1.5. Дан и место: субота, 10. октобар 2020. године – седишта државних институција.

Приликом посете ће се водити рачуна о препорученим епидемиолошким мерама заштите.

7. ЗАВРШЕТАК МАНИФЕСТАЦИЈЕ

7.1.1. Активност: Активности на обележавању завршетка овогодишње Дечије недеље биће организоване у Скупштини Града Београда – Велика сала Старог двора, уз присуство учесника, организатора Дечије недеље, представника медија и званичника. За крај Дечије недеље деца ће исписати своје жеље и пуштањем хелијумских балона са терасе Скупштине Града послаће их у висине, што симболизује заједништво, слободу и могућности.

7.1.2 Активност на локалном нивоу: потребно је организовати сличан догађај на локалном нивоу. У скупштини општине/града организовати догађај кроз који учесници могу да се упознају са радом локалних институција. На крају догађаја треба организовати да деца испишу своје жеље на хелијумским балонима и онда да заједнички пусте балоне са терасе или платоа испред зграде скупштине. Балоне потребне за овај догађај обезбеђује локална самоуправа.

7.1.2. Учесници: деца, представници медија и локални званичници.

7.1.3. Дан и место: недеља, 11. октобар 2020. године – зграда Скупштине општине/града.

7.1.4. У случају неповољне епидемиолошке ситуације број учесника може бити смањен на дозвољени број, уз поштовање мера физичке дистанце и свих осталих препорука.