Правилник о начину обављања организовног превоза деце(“Sl. glasnik RS”, br . 52/2019)


Član 1
Ovim pravilnikom bliže se uređuje način obavljanja organizovanog prevoza dece autobusima.

Član 2
Ovaj pravilnik primenjuje se na organizovani prevoz dece, odnosno prevoz maloletnih lica koji organizuju ustanove za obrazovanje i vaspitanje, kulturno – umetnička društva, sportski klubovi i sl., kao i na organizovani prevoz učenika srednjih škola koja putuju u organizaciji tih
škola, pri čemu se prevoze bez pratnje ili u pratnji nastavnika, trenera, roditelja i sl. Prevoz iz stava 1. ovog člana može da se obavlja kao vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe.

Član 3
Obavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom koji:

1) poseduje važeću registracionu nalepnicu i Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana;

2) poseduje original izvoda licence za prevoz za autobus u skladu sa propisom koji uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju;

3) je obeležen posebnim znakom za organizovani prevoz dece u skladu sa propisom koji uređuje izgled i način postavljanja posebnog znaka za obeležavanje vozila kojim se vrši organizovani prevoz dece;

4) ima ispravne sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta;

5) ima ispravan uređaj za zagrevanje, hlađenje i provetravanje vozila;

6) ima sva sedišta tapacirana;

7) ima osnovni pribor za interventno čišćenje unutrašnjosti vozila (kanta, metla, kese, itd.);

8) ima sva obaveštenja i natpise unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz u hitnim slučajevima i sl.) napisane na način koji predviđa zakon kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma;

9) ima prolaze između sedišta i oko svih izlaza uvek slobodne radi omogućavanja brzog prolaska u slučaju opasnosti.

Član 4
Autobus kojim se vrši organizovani prevoz dece mora imati predviđen prostor za smeštaj najmanje jednog aparata za gašenje požara sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha, od kojih jedan mora biti u blizini vozačevog sedišta. U autobusu iz stava 1. ovog člana mora biti predviđen prostor za smeštaj opreme za pružanje prve pomoći, i to:

1) u autobusu koji je predviđen za najviše 22 putnika mora se nalaziti jedna kutija prve pomoći veličine “Bˮ;
2) u autobusu koji je predviđen za više od 22 putnika moraju se nalaziti dve kutije prve pomoći veličine “Bˮ.
Autobus iz stava 1. ovog člana mora posedovati i ostalu propisanu opremu:
1) rezervni točak;

2) sigurnosni trougao, odnosno dva sigurnosna trougla ukoliko autobus vuče priključno vozilo;

3) svetloodbojni prsluk;

4) dva klinasta podmetača u autobusima čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 tona;

5) čekić za razbijanje stakla postavljen na vidnom mestu u neposrednoj blizini otvora za slučaj opasnosti;

6) zimsku opremu koja sadrži:
(1) lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka;

(2) lopatu;
(3) pneumatike za zimsku upotrebu na pogonskim točkovima;

(4) pneumatike na svim točkovima čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od 8 mm.

Član 5
Obavljanje organizovanog prevoza dece ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno
vezana sigurnosnim pojasem.
Član 6
Obavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom kojim upravlja vozač koji:
1) je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom;
2) poseduje i nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti za vozača koje nije
starije od godinu dana;
3) najmanje tri godine poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
4) poseduje dokaze o aktivnosti vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana kojima se
dokazuje da je propisno koristio dnevne i nedeljne odmore i najduže vreme upravljanja
vozilom u poslednjih sedam dana pre započinjanja prevoza, kao i da je pre započinjanja
prevoza koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 1 1 časova;
5) poseduje odgovarajuću kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog
vozača;
6) ima važeći ugovor o radu za vozača, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se
uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overenu
fotokopiju tih ugovora za vozača koji je radno angažovan, u skladu sa propisom kojim se
uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju.
Član 7
Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece potrebno je da uz grupu do 30 dece bude
prisutan najmanje jedan grupni pratilac u saobraćaju, dok je za grupu veću od 30 dece
potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se organizovani prevoz dece obavlja kao poseban
linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe koji u smislu učestalosti i prevoznog puta ima
karakteristike posebnog linijskog prevoza, vozač može preuzeti ulogu grupnog pratioca u
saobraćaju.
Lica koja se prevoze ponašaju se na takav način da ne ometaju vozača i ne narušavaju opštu
bezbednost.
Grupni pratioci u saobraćaju su dužni da obezbede mir i disciplinu tokom vožnje.
Član 8
Organizovani prevoz dece koji se obavlja kao poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene
potrebe koji u smislu učestalosti i prevoznog puta ima karakteristike posebnog linijskog
prevoza, organizuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje prevoz putnika u
drumskom saobraćaju, kao i odredbama ovog pravilnika.
Autobus kojim se vrši organizovani prevoz dece iz stava 1. ovog člana žute je boje.
Vozač koji obavlja organizovani prevoz dece iz stava 1. ovog člana nosi službeno odelo koje
podrazumeva pantalone tamne boje, belu košulju, kravatu u boji pantalona i odgovarajuće
cipele.
Član 9
Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece radi realizacije ekskurzije, nastave u prirodi,
izleta, odnosno aktivnosti kulturno-umetničkih društava, sportskih klubova i sl., organizator
prevoza najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obaveštava nadležni organ
unutrašnjih poslova o: prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa,
broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u
izvođenju putovanja.
Policijski službenik vrši kontrolu ispunjenosti uslova iz čl. 3-7. ovog pravilnika i alkotestiranje
vozača neposredno pre otpočinjanja organizovanog prevoza dece.
Ako policijski službenik posumnja na tehničku ispravnost autobusa, autobus se upućuje na
kontrolni tehnički pregled, u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Ako policijski službenik, prilikom vršenja kontrole iz stava 2. ovog člana utvrdi da neki od
uslova nije ispunjen, organizovani prevoz dece neće započeti do otklanjanja utvrđenih
nedostataka.
Obaveštavanje nadležnog organa unutrašnjih poslova od strane organizatora prevoza, u
skladu sa stavom 1. ovog člana, vrši se dostavljanjem popunjenog Zahteva za pregled
autobusa prilikom organizovanog prevoza dece, koji je dat u Prilogu 1. koji je odštampan uz
ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Odredbe ovog člana ne odnose se na organizovani prevoz dece iz člana 8. stav 1. ovog
pravilnika.
Član 10
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 1. septembra 2019. godine.