ПРОЈЕКТА: Набавка возила за осавремењивање и оптимизацију наставних и ваннаставних активности школе

Назив подносиоца захтева: OШ ,,Славко Поповоћ,, Даросава

ОПИС ПРОБЛЕМА:

Набавка превозног средства постоји као потреба већ дуже време јер школа не поседује возило у власништву које би било намењено првенствено превозу ученика школе.Неопходност возила огледа се у следећем:

-Школа се налази у руралној области те ученици путују из удаљених засеока села,што узрокује веома честим кашњењем на часове(што је нарочито изражено у зимском периоду године) као и у повратку кућама.

-Родитељи довозе децу сопственим аутомобилима што опет доводи до проблема који погађају родитеље ученика као што је кашњење на посао,што за собом повлачи и веома често брзу вожњу и кршење саобраћајних правила ,новчане казне због непоштовања истих(умањујући тако кућне буџете породице),ставља их у положај потенцијалне жртве.

-Ученици којима је прописано кућно лечење не похађају наставу што се одражава на лошији успех ученика,а може да се деси да због такве промене нису у могућности уписивања жењене средње школе

-Ученици наше школе постижу веома запажене резултате на такмичењима,али због недостатка сопственог школског возила ,организација превоза ученика на место такмичења је веома компликована,несигурна и неблаговремена те се може десити да ученици изгубе вољу и жењу за одласком.

Иста ситуација је са различитим манифестацијама(спортским,културним,историјским)које се одвијају на територији града или другим местима,те наши ученици често остају ускраћени за групни одлазак и присуство,које је веома значајно за школски живот ученика.Веома често су у питању различите едукативне или креативне радионице које имају вишеструки значај за формирање битних ставова ученика,развој личности ученика,стицање нових знања,као и промоцију здравља и усвајање здравих стилова живота(посебно спортске манифестације ).

Ученичке ескурзије и излети се не могу организовати за мањи број ученика који то желе јер превозници траже попуњене капацитете превозног средства.

Без сопственог превоза сарадња са другим школама на територији општине је отежана па изостају сусрети ученика школа (нпр.заједнички састанци Ученичких парламената школа који су од великог значаја за партиципацију ученика ).

Стручна усавршавања и семинаре,наставни кадрови похађају у сопственој режији што потенцијално може довести до губитка мотивације за даљим усавршавањем јер када се превозу дода и цена семинара које често сами финансирају ,онда су то повећани трошкови.Обезбеђивање превоза је такође компликовано(удружује се више школа за једно превозно средство) због броја наставника ,времена  почетка и трајања таквих предавања.

На крају али не и мање важна јесте безбедност наших ученика(кварови на аутобусима у линијском саобраћају,журба због кашњења на час и претрчавања необележених прелаза,дуго чекање на стајалиштима услед кашњења превоза што потенцијално угрожава и здравње ученика било да се ради о зимском или топлијем периоду године.

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

Обезбеђивање подршке ученицима  за стицање нових знања и вештина и ставова у циљу образовања друштвено одговорних грађана

Допринос  квалитетнијем,економичнијем и савременијем образовно-васпитном процесу ученика из свих категорија и група,активној едукацији ученика као и наставног и ненаставног кадра школе.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

Циљ 1: Унапређивање и иновације наставног процеса

Циљ 2: Продубљивање партнерских и сарадничких односа са родитењима

Циљ 3: Продубљивање партнерских и сарадничких односа са широм локалном заједницом

Циљ 4 : Осигурање безбедности ученика

ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

Ученици;

Родитељи;

Школе са територије општине;

Мрежа спољних сарадника школе( Здравствени центар,Црвени крст,Библиотека града,Музеј града Аранђеловца Спортски савез …)

Наставни  и ненаставни кадар школе.

АКТИВНОСТИ:

Школске наставне и ваннаставне активности за  организоване су током целе године кроз:

-редовна настава :септембар-јун

-школска такмичења(школска,општинска,окружна,регионална ):новемба-март

-екскурзије,излети,спортске , културне и историјске  манифестације,едукативни скупови,креативне радионице,стручни скупови и семинари: током целе године

Наведене активности имају трајни карактер јер спасају у основне потребе наше/сваке школе.

РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ:

Обезбеђивање подршке  свим ученицима из свих категорија у свим сегментима образовно-васпитног процеса;развој сарадње на релацији ученик-ученик,школа-родитељ,школа-школа .

БУЏЕТ:

Буџетске ставке:возило марке xxx    количина: 1

Износ: xxxx

Укупан износ: xxx

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Име и презиме: Голубовић Зорица

Телефон: 064 … …

Е-mail : bozidar510@gmail.com

Пројектни тим ( име и презиме) : Сања Боричић, Тамара Лукић,Јелена Ћирић,Наташа Глишић