СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 2022

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ“ ИЗ ДАРОСАВЕ

На основу члана 1-3 Закона о раду („Службени Гласник РС“, број 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени Гласник 88/17,27/18- др. закон,10/19,27/18- др. закон, 6/20 и 129/21) и члана 99. Статута ОШ “Славко Поповић“, директор школе донео је следећи Правилник, Школски одбор на седници одржаној дана 14.09.2022. године дао је сагласност на следећи  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

             Овим Правилником се утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, а може да се утврди и број извршилаца, организација рада и систематизација радних места у ОШ ”Славко Поповић” из Даросаве (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

             Број извршилаца са пуним или непуним радним временом утврђују се за сваку школску годину у складу са годишњим планом рада Школе за ту школску годину и обавезом остваривања наставног плана и програма, односно у складу са потребама процеса рада.

Одлуку о повећању, односно смањењу броја извршилаца на одређеним пословима доноси директор Школе у складу са законским прописима, а на основу годишњег плана рада Школе и потреба процеса рада.

Члан 3.

           Пуно радно време износи  40 часова недељно и организовано је у оквиру 5 наставних дана, а у складу са годишњим планом рада и школским календаром. Настава се изводи према распореду часова које доноси директор школе.

Члан 4.

          Због специфичности организације и карактера рада школе радници могу бити распоређени на послове са непуним радним временом, а у складу са законским прописима и потребама процеса рада у Школи.

Члан 5.

            Радници могу остваривати  четрдесетoчасовну радну недељу обављањем послова допуном више непуних радних времена.

Распоређивање извршилаца на поједине послове са пуним или непуним радним временом временом врши директор школе.

Члан  6.

             На пословима који су утврђени у Правилнику радни однос заснива се, по пра­вилу, за рад с пуним  радним временом.

             Изузетно, на појединим пословима радни однос се заснива за рад с непуним радним временом, у складу с одредбама Правилника.

II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ПОСЛОДАВЦА

Члан 7.

Главни организациони део Послодавца је школа са седиштем у Даросави, Општина Аранђеловац.

Члан 8.

III. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

1. Групе послова код Послодавца

Члан 9.

Послови у Школи систематизовани су у следеће групе:

1) директор школе,

2) наставно особље,

3) административно-финансијско особље,

4) помоћно-техничко особље.

1) Директор

Члан 10.

Директор руководи радом Школе и одговоран је за законитост рада Школе.

            Услови: VII степен стручне спреме – високо образовање, лиценца за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе, 8 година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.

 Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана ступања на дужност.

2) Наставно особље

Члан 11.

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад, односно послове који се од­носе на образовно-васпитни рад Школе.

Наставно особље, у смислу одредаба Правилника, чине наставници, стручни са­рад­ник.

За обављање послова наставника и стручног сарадника радни однос може се засновати с лицем које има одговарајуће образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и испуњава све друге услове прописане за пријем у радни однос.

Члан 12.

Број извршилаца на пословима наставника, стручног сарадника утврђује се Годишњим планом рада Школе за сваку школску годину.

Члан 13.

У Школи постоје следеће врсте послова наставника:

1) наставник разредне наставе;

2) наставник предметне наставе.

Члан 14.

У Школи постоје следеће врсте послова наставника предметне наставе:

1) наставник Српског језика,

2) наставник Енглеског језика,

3) наставник Шпанског језика,

4) наставник Руског језика

5) наставник Математике,

5) наставник Физике,

7) наставник Хемије,

8) наставник Биологије,

9) наставник Историје,

11) наставник Географије,

12) наставник Технике и технологије;

13) наставник Музичке културе,

14) наставник Ликовне културе,

15) наставник Информатике и рачунарства,

16) наставник Физичког и здравственог васпитања,

17) наставник Верске наставе,

18) наставник Грађанског васпитања.

Члан 15.

У Школи постоје следећи послови стручних сарадника:

 1. педагог;
 2. библиотекар.

Наставник разредне наставе

Члан  16.

Наставник разредне наставе:

1) изводи разредну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у оде­ље­њу првог образовног циклуса, ради остваривања циљева основног образовања и васпи­тања и стандарда постигнућа;

2) учествује у спровођењу испита ученика;

3) обавља послове одељењског старешине;

4) израђује планове рада;

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6) сарађује с родитељима ученика;

7) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

8) дежура према утврђеном распореду;

9) учествује у раду органа Школе;

10) стручно се усавршава;

11) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Наставник предметне наставе

Члан 17.

Наставник предметне наставе:

1) изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у оде­ље­њу у првом и другом образовном циклусу ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа;

2) обавља послове одељењског старешине;

3) учествује у спровођењу испита ученика;

4) израђује планове рада;

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију;

6) сарађује с родитељима ученика;

7) води прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима;

8) дежура према утврђеном распореду;

9) учествује у раду Школе;

10) стручно се усавршава;

11) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Члан 18.

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи.

Стручни сарадници обављају стручне послове на унапређивању образовно-вас­питног рада Школе.

Члан 19.

Ради обављања послова наставног особља може се засновати радни однос са:

1) лицем које поседује лиценцу за наставника, односно стручног сарадника;

2) наставником или стручним сарадником – приправником;

3) лицем без лиценце, које испуњава услове за наставника или стручног са­рад­ника, са радним стажом стеченим ван установе обраовања, под условима и на начин утвр­ђеним за приправнике;

4) лицем које заснива радни однос на одређено  време, ради замене одсутног на­ставника или стручног сарадника.

Лице без лиценце из става 1. тач. 2) – 4) овог члана може да обавља послове на­став­ника или стручног сарадника најдуже две године од дана заснивања радног од­но­са у Школи.

С приправником се радни однос заснива на неодређено време, или на одређено време док не положи испит за лиценцу а најдуже на две године.

Члан 20.

Послове наставника и стручног сарадника у Школи може да обавља и приправник – стажиста.

Приправник – стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање ис­пи­та за лиценцу под непосредним надзором наставника или стручног сарадника који има лиценцу.

Послодавац и приправник – стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину, а најдуже две године.

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.

Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује ученике код Послодавца.

На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују законске од­ред­бе које се односе на приправника.

Педагог

Члан 21.

У Школи послове стручног сарадника обавља педагог 2×0,5 извршиоца.

             Педагог:

1) прати остваривање наставних планова и програма и школског програма;

2) учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада код По­сло­давца;

3) обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, помоћником директора, наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања обра­зов­но-васпитног рада;

4) прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад;

5) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика;

6) обавља саветодавни рад с родитељима ученика;

7) обавља аналитичко-истраживачке послове;

8) израђује планове рада;

9) припрема се за рад и о томе води евиденцију;

10) учествује у раду органа Послодавца;

11) стручно се усавршава;

12) у вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван Послодавца;

13) води документацију о свом раду;

14) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Библиотекар

Члан 22.

Посао библиотекара у Школи обавља 0,5 извршиоца.

Библиотекар:

1) у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са изда­ва­њем књига и других публикација;

2) обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у биб­лиотеци;

3) ради са ученицима у библиотечкој секцији;

4) сарађује с директором, помоћником директора, другим стручним сарадни­ци­ма и наставницима ради унапређивања образовно-васпитног рада;

5) учествује у раду стручних органа;

6) планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с директором, помоћни­ком директора, другим стручним сарадницима и наставницима;

7) обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда и периодике;

8) води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради књижног фонда и периодике;

9) обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке;

10) учествује у организовању школских приредби и других манифестација;

11) стручно се усавршава;

12) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

    Административно-финансијско особље

Члан 23.

Административно-финансијске послове У Школи обављају:

1) секретар,

2) дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове.

Члан 24.

За обављање послова секретара може се засновати радни однос са:

1) лицем с положеним испитом за секретара установе или другим одговара­ју­ћим испитом;

2) приправником;

3) лицем без положеног испита за секретара или другог одговарајућег испита, које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж за секретара, односно краће од годину дана, под условима и на начин утврђеним за приправнике;

4) лицем које заснива радни однос на одређено  време.

Са секретаром-приправником радни однос се заснива на неодређено време или на одређено време док не положи испит за секретара установе или други одгова­ра­ју­ћи испит, а најдуже на две године.

4) Помоћно-техничко особље

Члан 25.

Помоћно-техничке послове у Школи обављају:

1) домар,

2) сервирка,

3) чистачица;

2. Послови на којима се рад обавља с непуним радним временом

Члан 26.

Послови у Школи на којима се рад обавља с непуним радним временом су: педагог, библиотекар,  секретар, дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове, чистачица и сервирка.

1. Број извршилаца и опис послова

1) Директор

Члан 27.

Директор обавља послове руковођења радом Школе и друге послове, у складу са законом  и Статутом Школе.

Послове директора обавља један извршилац.

2. Услови за избор директора

Члан 28.

Услови за избор директора утврђени су Законом о основама система образо­вања и васпитања.

Секретар

Члан 29.

Посао секретара у Школи обавља 0,5 извршиоца.

Члан 30.

Секретар обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у Школи, и то:

1) саставља текст нацрта и помаже при утврђивању предлога општих аката Школе;

2) стара се о објављивању аката и информација органа Школе;

3) учествује у припремању седница органа Школе и даје им правна миш­ље­ња у вези с обављањем послова из њихове надлежности;

4) даје правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем њи­хових послова;

5) заступа Школу пред судовима и другим органима, на основу писменог пу­но­моћ­ја директора;

6) организује и координира рад административно-финансијске службе;

7) са шефом рачуноводства стара се о пријему и слању поште;

8) стара се о евидентирању и чувању аката Школе и аката примљених од дру­гих лица;

9) саставља решења, одлуке и друге појединачне акте органа и ста­ра се о њиховом достављању;

10) стара се о вођењу и чувању евиденције о запосленим лицима;

11) стара се о одлагању документације у архиву Школе, издавању доку­мен­тације из архиве и о њеном ажурирању;

12) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са Школом и запосленим лицима;

13) стручно се усавршава;

14) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове.

Члан 31.

Посао дипломираног економисте за финансијско- рачуноводствене послове.

 у Школи обавља 0,5 извршиоца.

Члан 32.

Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове води пословне књиге и саставља финансијске извештаје, у складу са Законом о рачуноводству, а посебно:

1) израђује периодичне и годишње обрачуне;

2) припрема финансијски план, периодичне обрачуне и  за­врш­ни рачун

Школе;

3) припрема финансијске извештаје о пословању Школе;

4) стара се о  благовременом и тачном евидентирању сваке промене  у књиго­вод­ственим и другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског резултата Школе;

5) сарађује са органима Школе и запосленима у вези са обављањем својих послова;

6) сарађује са субјектима ван Школе у вези са обављањем својих послова;

7) стара се о евидентирању потраживања Школе према другим лицима и предузима мере за њихову наплату;

8) стара се о евидентирању дуговања Школе према другим лицима и пре­дузима мере за њихово измирење;

9) организује и координира рад на попису и инвентару средстава Школе;

10) стручно се усавршава;

11) обавља послове из свог делокруга за синдикат у Школи, у складу са законом и општим актом;

12) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

            13) обрачунава плате, накнаде плата и друга примања запослених и о томе води евиденцију;

14) обрачунава накнаду трошкова запослених;

15) исплаћује запосленим и другим лицима примања по основу рада у радном односу или ван радног односа;

16) рукује новчаним средствима;

17) води благајнички дневник;

18) прима новчане уплате од запослених и ученика;

19) обавља послове у вези с осигурањем ученика и запослених лица;

20) саставља статистичке извештаје;

21) према потреби подноси извештаје о дуговањима запослених и ученика;

22) прати  законске и друге прописе и друге правне акте у вези с обављањем сво­јих послова;

23) обавља послове из свог делокруга за синдикат код Послодавца, у складу са законом и општим актом;

23) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Помоћно-техничко особље

Домар

Члан 33.

Посао домара обавља 1 извршилац.

Члан 34.

Домар:

 1. одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;
 2. отклања  оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;
 3. пријављује веће и/или сложеније кварове и оштећења;
 4. свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште ради уви­да у њихово стање;
 5. обавља једноставније молерско-фарбарске и столарске радове;
 6. набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће;
 7. прати и координира рад спремачица;
 8. подноси извештај директору школе о исправности и чис­то­ћи школских просторија и школског дворишта;
 9. чисти снег у дворишту и прилазима школи
 10. коси траву око школе и одржава је у уредном стању
 11. са спремачицама учествује у свим пословима одржавања хигијене објеката приликом генералног и свих ванредних спремања школских просторија
 12. сарађује при изради планова и предрачуна за послове одржавања и поправки,
 13. обавља теренске и курирске послове везане за рад школе, по налогу директора и секретара школе
 14. рукује и одржава уређаје и инсталације централног грејања
 15. стара се да зграда буде благовремено загрејана
 16. одржава просторије централног грејања ( котларнице )
 17. обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

        Сервирка

Члан 35.

Посао сервирке у Школи обавља 0,33 извршиоца.

Члан 36.

Сервирка:

1) свакодневно преузима и сервира храну ученицима;

2) три пута недељно припрема оброке ученицима;

3) одржава хигијену у кухињи и трпезарији и хигијену средстава за свој рад (чишћење, прање, пеглање);

4) обавља послове сервирања за време школских свечаности;

5) води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси  извештај секре­та­ру;

6) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Спремачица

Члан 37.

Посао чистачице у Школи обавља 2,95 извршиоца.

Члан 38.

Чистачица:

1) одржава хигијену у школским просторијама и школском дворишту;

2) одржава хигијену школских инструмената;

3) одржава зеленило у Школи и у школском дворишту, у сарадњи с домаром и ученицима;

4) води рачуна о школској имовини;

5) у случају потребе обавља курирске послове;

6) обавља послове у вези са организовањем  школских свечаности;

7) чисти снег и лед око Школске зграде, у сарадњи са домаром;

8) припремање топлих напитака;

9) обавља и друге послове по налогу директора у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

5. Услови за пријем у радни однос

Члан 39.

Поред општих услова за заснивање радног односа, услови за заснивање радног односа код Послодавца су и:

1) одговарајуће образовање;

2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;

3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање ма­лолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног са­об­раћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;

4) непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом, на страни кандидата за заснивање радног односа;

5) држављанство Републике Србије.

6) знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 5) и 6) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана – пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тач. 3) и 4) овог члана прибавља Школа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не ис­пу­њава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се на захтев директора подврг­не лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

1)Наставно особље

Члан 40.

За обављање послова наставника разредне и предметне наставе и стручног сарадника радни однос може се засновати с лицем које има одговарајуће образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и испуњава све друге услове прописане за пријем у радни однос.

Члан 41.

Врста и степен образовања наставника, стручног сарадника прописани су законом и подзаконским актом.

2) Административно-финансијско особље

Члан 42.

За обављање посла секретара радни однос може се засновати са дипломи­ра­ним правником – мастером или са дипломираним правником који је стекао високо об­ра­зовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про­пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, који испуњава све друге услове прописане за пријем у радни однос.

Ако се ни на поновљени конкурс за секретара не пријави ниједан кандидат с од­говарајућим образовањем, за обављање посла секретара може се засновати радни од­нос најдуже на две године с другим лицем, које испуњава све друге прописане усло­ве за пријем у радни однос.

Члан 43.

За обављање посла дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове, радни однос може се засновати са ди­пло­мираним економистом – мастером или са дипломираним економистом који је сте­као високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про­пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, који испу­њава све друге услове прописане за пријем у радни однос.          

3) Помоћно-техничко особље

Члан 44.

За обављање посла домара радни однос може се засновати с лицем које, поред испуњености свих других прописаних услова за пријем у радни однос, има завршено:

1) средње образовање у трајању од три године (III степен стручне спреме) – квалификовани радник,

2) средње образовање у трајању од четири године (IV степен стручне спреме),

3) средње специјалистичко образовање (V степен стручне спреме).

Члан 45.

За обављање посла сервирке и чистачице  радни однос може се засновати с лицем које, поред испуњености свих других прописаних услова за пријем у радни однос, има завршено стручно оспособљавање у трајању од једне године (I степен стручне спреме), било које врсте.

7. Услови за рад

1) Услови за рад свих запослених

Члан 46.

Сви запослени за све време рада морају испуњавати услове за пријем у радни однос у Школи.

2) Услови за рад наставног особља

Члан 47.

Поред испуњености услова за пријем у радни однос за све време рада код у Школи, наставници и стручни сарадници морају да у прописаном року стекну дозволу за рад,  односно лиценцу, у складу са законом и подзаконским актом.

Наставници и стручни сарадници морају да поседују лиценцу за све време рад­ног односа.

3) Услови за рад административно-финансијског особља

Члан 48.

Поред испуњености услова за пријем у радни однос за све време рада, запо­сле­ни на пословима секретара обавезан је да у прописаном року положи испит за сек­ре­тара, у складу са законом и подзаконским актом.

Запослени са положеним правосудним испитом, стручним испитом за запосле­не у органима државне управе или државни стручни испит не полаже испит за секретара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Запослени који не испуњава услов за пријем у радни однос у погледу врсте и степена образовања, утврђен Правилником, а радни однос у Школи је засновао према условима утврђеним у акту који је важио до ступања на снагу Правилника, има право да настави рад код Послодавца, уколико то није супротно закону.

Члан 50.

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о организацији и систематизацији послова, заведен под бројем 551 од 15.09.2021. године.

Члан 51.

Правилник се сматра донетим и истиче се на огласну таблу Школе тек пошто Школски одбор на њега да сагласност.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

               Директор школе

                                                                                              Лела Јаковљевић, проф.

Правилник је заведен под деловодним бројем  516 од 14.09.2022. године.

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана 14.09.2022. године, а ступио је на снагу дана 22.09.2022. године.

ДОДАТАК ПРАВИЛНИКУ О ОРАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Табеларни преглед радних места са степеном и врстом образовања потребним за заснивање радног односа и

приказаним процентом радног времена

Назив радног местаШколска спремаБрој извршилаца
1. Директор           школеВисока стручна спрема (професор, школски педагог или школски психолог)  1
2. Наставник разредне наставеНаставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: Професор разредне наставе, наставик разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као основног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица и то: професор одговарајућег старног језика; професор разредне наставе; дипломирани филолог; дипломирани школски педагог или школски психолог; дипломирани педагог или дипломирани психолог;наставник одговрајућег страног језика, у складу са чланом 145. И 146. Закона о основној школи; наставник одговарајућег страног језика са положени стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; наставник разредне наставе; лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије , као и методике наставе; професор разредне наставе и енглеског језика. Лица из става 2 тачке 2,3,4,5,8 и 9 треба да поседују знање  језика најмање на нивоу Б2. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно прознатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 ( Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете и спорта или организација коју овласти Министарство  просвете и спорта. Лице из ст. 2. Тач. 3) овог члана у обавези је да положи испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе. Лица из става 2.овог  члана треба да савладају и обуку за нову концепцију образовања у трајању од 80 сати у организацији Министарства просвете, односно друге организације коју овласти Министарство просвете. Лица из става 2.овог  члана треба да савладају и обуку за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у организацији Министарства просвете, односно друге организације коју овласти Министарство просвете. Предност за извођење наставе из страног језика као основног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. Овог члана имају професор,односно наставник одговарајућег страног језика,професор разредне наставе, наставник разредне наставе и професор педагогијеса претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом.  Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   4 запослених са 100% радног времена
3. Наставник српског језикапрофeсор српског  језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевношћу; професор односно дипломирани филолог за српскохрватски језик југословенске књижевности; професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскохрвтски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језиком; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наст.у школи у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском односно русинско-румунском језику. Професор односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижвности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик ; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у оделењима за националне мањине.Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 запослени са непуним радним временом од 94,44 %
  4. Наставник енглеског језика                                                    Професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност. У разредној настави: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогијеса претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом. У првом циклусу и: професор разредне наставе, професор одговарајућег страног језика, дипломирани филолог, дипломирани школски педагог или психолог, дипломирани педагог или дипломирани психолог,  наставник енглеског језика –у складу са чл.145. и 146. Закона о основној школи,  наставник одговарајућег страног језика –у складу са чл.145. и 146. Закона о основној школи, наставник енглеског језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника, наставник одговарајућег страног  језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника,  наставник разредне наставе,  лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у ош,а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; професор разредне наставе и енглеског језика. Лица из става 2 тачке 2,3,4,5,8 и 9 треба да поседују знање  језика најмање на нивоу Б2. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно прознатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 ( Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете и спорта или организација коју овласти Министарство  просвете и спорта. Лица из става 2.овог  члана треба да савладају и обуку за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања-Центар за професионални развој, односно друге организације коју овласти Министарство просвете. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. Овог члана имају професор,односно наставник одговарајућег страног језика,професор разредне наставе, наставник разредне наставе,професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б 2.                    Према броју одељења у складу са Програмом рада школе     1 запослени са непуним радним временом од 84,44 %                                                            
5. Наставник шпанског језикаПрофесор шпанског језика и књижевностиПрема броју одељења у складу са Програмом рада школе 1 са непуним радним временом од 44,44%
6. Наставник руског језикаПрофесор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, професор руског језика и књижевности, мастер филолог, мастер професор језика и књижевностиПрема броју одељења у складу са Програмом рада школе 1 са непуним радним временом Од 11,11%
  7. Наставник    историјеПрофесор историје, Професор историје и географије, дипломирани историчарПрема броју одељења у складу са Програмом рада школе 1 са непуним радним временом од 35%  
  8. Наставник географијеПрофесор географије, дипломирани географ, професор географије и историје и  дипломирани географ –просторни планер.Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са радним временом од                     35%
9. Наставник математикеПрофесор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дип.математичар за рачунарство и информатику, дипомирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства,  дипломирани математичар за математику економије; професор информатике-математике; дипломирани математичар – астроном.Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са пуним радним временом од 88,88%  
10. Наставик        физикеПрофесор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике за основну школу, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика.Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са непуним радним временом 30%
11. Наставник хемије            Дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар-смер хемијско инжињерство, дипломирани физикохемичар, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије и хемијеПрема броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са непуним радним временом 20%
  12. Наставник  биологије                професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије,  дипломирани биолог смер заштите животне средине, дипломирани биолог – еколог, дипломирани професор биологије и хемије,  професор биологије – географије, професор биологије – хемије, професор биологије – физике, професор биологије – информатике, – професор биологије – математике,  дипломирани професор биологије – мастер, дипломирани биолог – мастер, дипломирани професор биологије – хемије, мастер, дипломирани професор биологије – географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог – мастер, дипломирани биолог заштите животне средине,  мастер биолог, мастер професор биологије,  мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са непуним радним временом од 40%  
13.Техника и технологијаПрофесор техничког образовања; професор технике; професор технике и информатике; професор информатике и техничког образовања; професор техничког образовања и машинства; професор технике и машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор образовања и хемије; дипломирани педагог за физику општетехничко образовање; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор техничког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања; професор технике и графичких комуникација; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог за техничко образовање; дипломирани педагог за физику и основе технике; пррофесор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професор техничког образовања и медијатекар.Обавезни предмет у другом циклусу основног образовања и васпитања; 1 са непуним радним временом  40%
  14. Информатика и рачунарство        професор информатике, – професор информатике у образовању, – професор информатике и техничког образовања, – дипломирани инжењер информатике, – дипломирани инжењер пословне информатике, – дипломирани инжењер електротехнике – за рачунску технику и информатику, – дипломирани математичар – за рачунарство и информатику, – дипломирани инжењер организације рада – смер кибернетски, – дипломирани инжењер организације – за информационе системе, – дипломирани инжењер за информационе системе, – дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе, – дипломирани економиста – за економику, статистику и информатику, – дипломирани математичар, – професор математике, – професор физике, – дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике, – дипломирани инжењер електронике, – професор технике и информатике, – професор техничког образовања, – професор електротехнике, – професор машинства, – дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, – професор информатике – математике, – лица која су на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године, имала најмање четири семестра информатичких предмета, – дипломирани информатичар, – дипломирани информатичар – пословна информатика, – дипломирани информатичар – професор информатике, – професор географије – информатике, – дипломирани информатичар – мастер, – дипломирани професор географије – информатике, мастер, – професор физике – информатике, – дипломирани професор физике – информатике – мастер, – дипломирани професор информатике, мастер, – дипломирани информатичар – мастер пословне информатике, – дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, – дипломирани економиста за економску статистику и информатику, – дипломирани физичар, – дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика – мастер, – дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер, – мастер математичар, – мастер информатичар, – мастер инжењер електротехнике и рачунарства, – мастер економиста, – мастер професор информатике и математике, – мастер професор информатике и физике, – мастер професор физике и информатике, – мастер професор географије и информатике, – мастер професор технике и информатике, – мастер професор информатике и технике, – мастер инжењер информационих технологија, – мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), – дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер, – дипломирани инжењер организационих наука – мастер из области информационих система и технологија, – дипломирани професор информатике и математике – мастер, – дипломирани професор технике и информатике – мастер, – дипломирани професор информатике и технике – мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани – мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.  Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са непуним радним  временом од 20%  
  15. Наставник ликовне културе  Професор ликовне културе, дипломирани сликар, односно академски сликар, дипломирани вајар, односно академски вајар, дипломирани графичар, односно академски графичар, дипломирани сликар примењеног сликарства, дипломирани вајар примењеног вајарства, дипломирани костимограф, дипломирани сценограф, дипломирани керамичар; наставник ликовне културе;  дипломирани професор ликовне културе; дипломирани гарфичар-професор ликовне културе;  дипломирани сликарпрофесор ликовне културе ; дипломирани вајар-професор ликовне културе; дипломирани уметник савремених медијума; дипломирани дизајнер и наставник ликовне културе, дипл. Сликар рестауратор ; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре ; дипл.графичар примењене графике ; дипломирани костимограф саврменог одевања ;                                       дипломирани костимограф сценског костима  ; дипломирани индустријски дизајнер ; дипломирани дизајнер текстила ; дипломирани графички дизајнер  ; дипломирани фотограф ; академски графичар-ликовни педагог ; дипломирани сликар-зидно сликарство ; дипломирани архитекта на Факултету примењених уметности ; дипломирани сликар примењене уметности-рестауратор            Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са непуним радним временом 25%
16. Наставник музичке културеАкадемски музичар, дипломирани музичар-музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар-композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар-диригент, дипломирани музичар-музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музичар-акордеониста, дипломирани музичар-гитариста, дипломирани музичар-соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, наставник музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичар-чембалиста, дипломирани музичар-оргуљаш; дипломирани музичар-харфиста; дипломирани музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани музичар-виолончелиста; дипломирани музичар контрабасиста; дипломирани музичар-флаутиста; дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани музичар-хорниста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани музичар-тромбониста; дипломирани музичар-тубиста и остала стручна звања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стр.сарадника у ОШ        Према броју одељења у складу са Програмом рада школе   1 са непуним радним временом 25%
17. ПедагогПрофесор педагогије, дипломирани педагог-општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани специјални педагог, дипломирани педагог2 радник са 50% радног времена
  18. Библиотекар      Дипломирани библиотекар – информатичар,  професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности, професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности, професор разредне наставе,  професор језика и књижевности, односно књижевности и језика – смер за библиотекарство,  професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, -професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, – професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, – мастер библиотекар – информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика).3 радника са непуним радним временом
19. Секретар школеПравни факултет, са положеним испитом за секретара, правосудним испитом, испитом за рад у органима државне управе.            1 радник  са 50% радног времена   
20 . Дипл. економиста за финансијкос – рачуноводств. пословеВисока економска школа (књиговодственог, економског, рачуноводственог  и општег смера), Дипломирани индустријски менаџер – смер економија1 са радним временом 50% радног времена
21. Домар школеПети степен стручне спреме1 запослени са 100 % радног времена  
212. СервиркаОсновна школа са санитарним минимумомПрема броју ученика који се хране 1 радник са радним временом 0,33%  
23. Радници на одржавању чистоћеОсновна школаПрема квадратури школе 2,95% радника
24. Наставник верске наставеа) први циклус основног образовања и васпитања :   Православни катихизис ( веронаука ) лице које је завршило богословски факултет ; лице које завршило духовну академију ; лице са вишом богословском спремом-завршеним    Богословским институтом при Богословском факултету     или завршеном богословијом (виша стручна спрема ); наставник разредне наставе оспсобљен за извођење верске наставе ; професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе  ; наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе ; професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе ;   б)други циклус основног образовања и васпитања :   Православни катихизис  (веронаука ) лице које је завршило богословски факултет ; лице које је завршило духовну академију  ; лица са вишом богословском спремом-завршеним   Богословским институтом при Богословском факултету или Богословијом (виша сртучна спрема );   наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе  ; професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе ; наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе; професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе ;                  Обавезни изборни  предмет у првом и другом циклусу основног образовања.   Према броју одељења (група) у складу са Програмом рада школе   1 радник са радним временом 40 %
25. Наставник грађанског васпитањаа) први циклус основног образовања и васпитања: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са предходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор педагогије, дипломирани педагог (општи смер или смер школске педагогије), дипломирани школски педагог-психолог, професор психологије, дипломирани психолог (општи смер или смер школске психологије), дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценци у области образовања; дипломирани педагог. Б)други циклус основног образовања и васпитања: професор педагогије, дипломирани педагог (општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, професор психологије, дипломирани психолог (општи смер или смер школске психологије), дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани школско-клинички психолог, професор историје, професор историје и географије, професор страних језика, дипломирани социјални радник са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања, лица која испуњавају услове за наставника српског језика из чл.3. тач.1. Правилника о врсти стручне спреме,који су савладали програм обуке за извиђење наставе из предмета Грађанско васпитање или ”Грађанин пројекта ”; дипломирани педагог.          1 радника са 20% радног времена;        
26. Физичко и здравствено       васпитањепрофесор  физичког васпитања  ; професор физичке културе ; дипломирани педагог физичке културе ; професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације ; професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут .        1 радник са 60% радног времена;
27. Чувари природе, цртање сликање и вајање, шах, свакодневни живот у прошлости, народна традиција        Изборни предмети: Проф. разредне наставе, Наставник разредне наставе, проф. педагогије, дипл. Биолог – смер заштита животне средине, проф. природних наука, дипломирани биолог –еколог, проф. биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, проф. биологије и хемије, проф. хемије и биологије, мастер учитељ, мастер проф. биологије, мастер биолог, мастер биолог – еколог, мастер проф. екологије, мастер еколог, мастер проф. екологије и заштите животне средине, мастер проф. биологије и хемије, мастер географ,  мастер професор биологије и географије, дипломирани учитељ, мастер, мастер географ за област животне средине, дипл. Географ – мастер, мастер проф. географије Лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара              Према броју одељења (група) у складу са Програмом рада школе